We use cookies on this website to provide a user experience that’s more tailored to you. By continuing to use the website, you are giving your consent to receive cookies on this site. Read more about our Cookie Policy and Privacy Policy.

I accept

Avaleht > Privacy Notice

Privacy Notice

Oktoober 2021

CITIC Telecom CPC privaatsusteatisSissejuhatus

Täname teid meie veebisaidi külastamise eest. Kuna soovime muuta teie külastuse nii meeldivaks kui võimalik, juhime teie tähelepanu meie privaatsusteatisele. Selles privaatsusteatises on kirjeldatud, kuidas CITIC TELECOM CPC (määratletud jaotises „Kes me oleme“) kasutab teie isikuandmeid. CITIC TELECOM CPC austab teie privaatsust internetis ning mõistab teie vajadust meie (või meie nimel tegutsevate hoolikalt valitud kolmandate isikute) kogutud või meile esitatud isikuandmete nõuetekohase kaitse ja haldamise järele.

Allpool selgitame täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Siinse privaatsusteatise tähenduses on isikuandmed igasugune teave, mis on teiega seotud ja tuvastab teid isiklikult kas otseselt või kaudselt, üksi või koos muu meile kättesaadava teabega.

Privaatsusteatis kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida me kogume ja kasutame, kui külastate seda veebisaiti ja/või kasutate sellel veebisaidil pakutavaid tooteid ja teenuseid ning suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu või muul viisil.


Kes me oleme?

CITIC TELECOM CPC on rahvusvaheline sideteenuste osutaja, mille peakontor asub Hongkongis Hiinas. Oleme rahvusvaheliste korporatsioonide (MNC) ja äriettevõtete eelistatud partner tipptasemel info- ja sidetehnoloogia lahenduste pakkumisel. CITIC TELECOM CPC on üks esimesi teenusepakkujaid, kes osutab eravõrguteenuseid Hiinas ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ning teenindab paljusid tööstusharu kliente mitme harukontori kaudu kogu maailmas. Kasutatud terminid „CITIC TELECOM CPC“, „meie“ või „meid“ hõlmavad ettevõtet CITIC Telecom International CPC Limited ja selle tütarettevõtteid, sidusettevõtteid ja seotud ettevõtteid ning viitavad vastutavale töötlejale, kes töötleb teie isikuandmeid siinse privaatsusteatise alusel. Konkreetselt vastutab teie isikuandmete eest CITIC TELECOM CPC sidusettevõte (kas ainuisikuliselt või koos CITIC TELECOM CPC tütarettevõtete, sidusettevõtete ja/või seotud ettevõtetega), kellega kavatsete sõlmida või olete sõlminud toodete ja teenuste osutamise lepingu.


Milliseid isikuandmeid kogume?

Kogume järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • ametinimetus ja ettevõtte nimi;
 • kodune, arvete esitamise või muu füüsiline aadress (sh tänav, linn, riik või piirkond, sihtnumber);
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • elektroonilist teavet esitava kandideerija korral hariduslik taust, töökogemus ja tööalane huvi;
 • muud tunnused, mis võimaldavad ettevõttel CITIC TELECOM CPC teiega füüsiliselt või elektrooniliselt ühendust võtta;
 • igasugune teave, mida kogume teilt elektroonilisel kujul ja säilitame seoses teie kontoga, näiteks teie kasutajanimi ja salasõna;
 • turunduseelistused, sh meile antud nõusolekud;
 • muu teave, mida olete meiega suheldes meile edastanud.


Lisaks kogume küpsiste abil teavet meie veebisaidi kasutamise kohta. Täpsem teave on esitatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

Kui kogume isikuandmeid otse teie käest, teavitame teid, kas isikuandmete esitamine on kohustuslik või mitte. See võib juhtuda näiteks siis, kui vajame teie isikuandmeid õiguslike või lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Kui neid andmeid ei esitata, ei saa me lepingulisi suhteid hallata ega lepingulisi kohustusi täita. Kõikidel muudel juhtudel on isikuandmete esitamine vabatahtlik.


Teie esitatud ja teie kohta käivad isikuandmed

Kogume teilt otse järgmisi andmeid:

 • isikuandmed, mille esitate toote või teenuse ostmisel;
 • isikuandmed, mille esitate kirjavahetuses, tagasisides, abi küsimisel või vaidluste lahendamisel;
 • isikuandmed, mille esitate tarkvara allalaadimise taotlemisel;
 • isikuandmed, mille esitate kasutajakonto loomisel (kasutajanimi ja salasõna), ja muu teave, mille sisestate või edastate meie veebisaidi kasutamise kaudu;
 • teabe või materjalide (nt valge raamat või uudiskiri) taotlemine;
 • isikuandmed, mille esitate uuringutes, reklaamide hindamistel, konkurssidel ja tasuta toodete kampaaniates osaledes;
 • isikuandmed, mille esitate tööle kandideerimisel või CV esitamisel;
 • isikuandmed, mida kogume küpsiste, näiteks Google Analyticsi kaudu, kui kasutate meie veebisaiti.


Isikuandmed, mille saame välistelt osapooltelt

Aeg-ajalt võivad meie äripartnerid ja/või kolmandast isikust teenuseosutajad meile isikuandmeid edastada. Sellisel juhul nõuame nendelt partneritelt ja teenuseosutajatelt kinnitust asjakohasele kohaldatavale seadusele vastavuse kohta, sealhulgas kinnitust, et nad on nimetatud isikuid isikuandmete kasutamisest, avalikustamisest ja edastamisest teavitanud ning et nad on saanud nende isikute loa ja/või nõusoleku selliseks kasutamiseks, avalikustamiseks ja edastamiseks (või mil määral selline luba ja/või nõusolek on saadud).


Millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me teie isikuandmeid kasutame?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teiega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, näiteks kui teete meilt ostu või laadite alla rakenduse. See võib hõlmata teie isikusamasuse kontrollimist, maksete vastuvõtmist, teiega suhtlemist, klienditeeninduse pakkumist ning toodete või teenuste tarne või muu pakkumise korraldamist;
 • CITIC TELECOM CPC nõudmisel meie äritegevuse võimaldamiseks ja õigustatud huvide järgimiseks. Konkreetsemalt:
  • kasutame teie isikuandmeid teie soovitud teenuste osutamiseks ja võimalikele kommentaaridele või kaebustele vastamiseks;
  • jälgime oma toodete ja teenuste kasutamist ning võime kasutada teie isikuandmeid meie toodete, sisu, teenuste ja veebisaitide jälgimiseks, täiustamiseks ja kaitsmiseks;
  • võime kasutada teie esitatud isikuandmeid toodete või teenuste isikupärastamiseks;
  • võime kasutada teie isikuandmeid võrgu- ja infoturbe tagamiseks, sealhulgas elektroonilistele sidevõrkudele loata juurdepääsu takistamiseks ning arvuti- ja elektrooniliste sidesüsteemide kahjustuste peatamiseks;
  • võime jälgida mis tahes kliendi kontot, et vältida, uurida ja/või teatada pettustest, terrorismist, valeandmetest, turvaintsidentidest või kuriteost kohaldatava õiguse kohaselt;
  • võime kasutada teie isikuandmeid turu-uuringute ja turundusega seotud eesmärkidel;
  • võime töödelda andmeid kontserni ettevõtete haldusülekannete jaoks.

Lisateavet selle kohta, kuidas oleme oma õigustatud huvi teie privaatsushuvidega tasakaalustanud, saate aadressilt DPO.CITICTelecom-CPC@twobirds.com.

 • kohaldatavate seaduste järgimiseks ning meie õigustatud ärihuvide ja juriidiliste õiguste kaitseks, sealhulgas seoses õigusnõuetega, vastavuse tagamiseks, regulatiivsetel eesmärkidel või uurimisotstarbel (sh sellise teabe avalikustamine seoses kohtumenetluse või kohtuvaidlustega).
 • Lisaks saadame teile teie nõusoleku alusel (kui see on nõutav) otseturundusteavet meie asjakohaste toodete ja teenuste kohta või muude meie, meie sidusettevõtete ja hoolikalt valitud partnerite pakutavate toodete ja teenuste kohta. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta (nõusolekust loobuda). Seda on kirjeldatud allpool toodud jaotises „Millised õigused on teil seoses oma andmetega?“. Elektroonilisest otseturundusest loobumiseks järgige teates toodud juhiseid.


Kellega me teie andmeid jagame?

Vajaduse korral jagame teie teavet teiste CITIC TELECOM CPC tütarettevõtete, sidusettevõtete ja/või seotud ettevõtete või kolmandatest isikutest teenuseosutajatega (nt e-posti ja hostingupakkujad, tarnijad ja tarneteenused), kui see on vajalik taotletud teenuse osutamiseks, tellimuse täitmiseks või teie päringutele vastamiseks.

Meie (või mis tahes meie nimel tegutsev kolmas isik) avaldame või edastame isikuandmeid järgmistele isikutele:

 1. hostimis- ja tehnoloogiateenuste osutajad, äriprotsesside allhanketeenuse osutajad ja kõnekeskuse teenuseosutajad;
 2. vajaduse korral õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sealhulgas seoses meie klientidega sõlmitud lepingutega ning meie, meie äritegevuse, sidusettevõtte, klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks, sealhulgas õigusnõustajad, valitsus ja õiguskaitseasutused ning muud osapooled, kes on seotud kohtumenetlustega või kaaluvad neid;
 3. pädevad reguleerivad, prokuratuuri-, maksu- või valitsusasutused, mis tahes siseriigi või välisriikide jurisdiktsiooni või turu kohtud või muud tribunalid nende taotlusel või kooskõlas kohaldatava seadusega või selle kohaselt;
 4. muud kolmandad isikud, kuivõrd selline avalikustamine on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav, või selleks, et võimaldada teile ja/või meie klientidele toodete ja teenuste pakkumist;
 5. maksetaristu pakkujad ja isikud, kellelt me saame või kellele me teie või meie kliendi nimel makseid teeme;
 6. potentsiaalsed müüjad või ostjad meie või mõne sidusettevõtte äritegevuse või vara müügi või ühinemise raames (kohalike seaduste kohaselt).


Kolmandatest isikutest teenuseosutajad töötlevad teie andmeid CITIC TELECOM CPC nimel ülaltoodud eesmärkidel. Kui jagame teie andmeid nende osapooltega, tagame, et teie andmeid kaitstakse asjakohaste kaitsemeetmetega.


Kuhu me teie andmed saadame?

Võime edastada teie isikuandmeid meie CITIC TELECOM CPC sidusettevõtetele või kolmandatele isikutele (nt teenuseosutajatele) välismaal, mis võib tähendada isikuandmete edastamist väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, kus kehtivad Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas kohaldatavatest andmekaitsestandarditest erinevad standardid. Loendi riikidest, kus me tegutseme, leiate siit.

Mõnes nendest riikidest kohaldatakse Euroopa Komisjoni piisavuse otsust. Teiste riikide puhul oleme isikuandmete kaitsmiseks CITIC TELECOM CPC kontsernis või asjakohase kolmanda isiku korral kasutusele võtnud Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimused (SCC). Teil on õigus küsida meilt kasutatud kaitsemeetmete koopiat (võtke meiega ühendust aadressil DPO.CITICTelecom-CPC@twobirds.com).


Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui neid on vaja eesmärkidel, milleks need koguti. Pärast seda teie isikuandmed kustutatakse (kui meil ei ole seadusest tulenevat õigust või kohustust neid andmeid edasi säilitada).

Näiteks kui olete CITIC TELECOM CPC klient, säilitame teie teavet teiega sõlmitud lepinguliste suhete vältel ja lubatud määral ka pärast selle suhte lõppu, kui see on vajalik siinses teatises sätestatud eesmärkidel. Säilitamisaja määramise kriteeriumid on seadusest tulenevad ja lepingulised nõuded, meie suhe teiega, asjaomaste andmete olemus ja tehnilised vajadused. Seadused võivad nõuda, et me säilitaksime kindlaid andmeid teatud ajavahemiku jooksul.

Kui töötleme isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel või teie nõusolekul, töötleme neid andmeid seni, kuni palute meil selle lõpetada ja lühikese aja jooksul pärast seda (et saaksime teie taotlusi täita). Samuti peame arvestust selle kohta, et olete palunud meil mitte saata teile otseturundust ega töödelda teie andmeid, et saaksime teie taotlust tulevikus arvestada.


Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Püüame säilitada kõrge turvataseme ning oleme võtnud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie andmete kaitsmiseks kooskõlas praeguse tehnika tasemega, eriti selleks, et kaitsta andmeid kadumise, võltsimise või kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest. Siiski ei ole interneti kaudu teabe edastamine täiesti turvaline. Seega, kuigi teeme teie isikuandmete kaitsmiseks kõik endast oleneva, ei saa me tagada veebisaidile edastatud andmete turvalisust. Igasugune andmete edastamine toimub teie enda vastutusel. Kui oleme teie isikuandmed kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks rangeid reegleid ja turvaelemente.

Digitaalselt salvestatud isikuandmete turvalisuse tagamiseks oleme rakendanud mitmeid meetmeid, näiteks range juurdepääsupoliitika, juhised isikuandmete turvalisuse tagamiseks, andmete varundamine ja turvalised ühendused. Samuti on meil olemas piisavad meetmed paberkoopial isikuandmete kaitsmiseks ja digitaalsete andmete varukoopiate füüsiliseks turvamiseks.

Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud isikutega, kes vajavad sellist juurdepääsu meie sideteenuste osutamiseks. Nende isikute suhtes kehtivad ranged konfidentsiaalsuskohustused. Selliste kohustuste rikkumine võib kaasa tuua distsiplinaar- ja muid meetmeid, sealhulgas lepingu lõpetamise, töösuhte lõpetamise ja kriminaalvastutusele võtmise.


Millised õigused on teil seoses oma andmetega?

Teil on õigus taotleda meilt järgmist:

 • tutvuda oma isikuandmetega ja küsida koopiat andmetest, mida me teie kohta säilitame;
 • koopiat teie edastatud isikuandmetest ja selle edastamist teile või saatmist kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul;
 • oma isikuandmete uuendamist või parandamist, et need oleksid täpsed;
 • teatavatel juhtudel oma isikuandmete kustutamist meie andmebaasidest;
 • teatavatel tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Samuti on teil õigus:
 • esitada vastuväiteid meie isikuandmete töötlemisele teatavatel tingimustel (eriti juhul, kui me ei pea andmeid töötlema, et täita lepingulisi või muid õigusnõudeid või kui kasutame neid andmeid otseturunduseks);
 • võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, kui kasutame teie isikuandmeid teie nõusolekul. See ei mõjuta seda, kuidas me teie isikuandmeid enne nõusoleku tagasivõtmist kasutasime.

Need õigused võivad teatavates olukordades olla piiratud – näiteks juhul, kui saame tõestada, et meil on juriidiline kohustus teie andmeid töödelda. Mõnel juhul võib see tähendada, et võime andmeid säilitada isegi siis, kui võtate oma nõusoleku tagasi.

Loodame, et suudame rahuldavalt vastata teie päringutele andmete töötlemise kohta. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, või soovite turundusest loobuda, võite alati ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga aadressil DPO.CITICTelecom-CPC@twobirds.com või külastage CITIC Telecom CPC tellimuse tühistamise lehte. Meie poole pöördumise korral esitage alati oma ees- ja perekonnanimi, aadress ja/või e-posti aadress ning teave oma taotluse kohta.

Samuti on teil õigus esitada kaebus oma liikmesriigi või elukohariigi andmekaitse järelevalveasutusele.


Lingid meie veebisaidil ja sotsiaalmeedia nupud

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele. CITIC TELECOM CPC ei kontrolli neid osapooli, nende veebisaite ega nende privaatsuspõhimõtteid. CITIC TELECOM CPC privaatsusteatis ei kehti väliste osapoolte ega väliste veebipiirkondade kohta ning siinne privaatsusteatis ei hõlma isikuandmete töötlemist CITIC TELECOM CPC väliste isikute või nende sidusettevõtete poolt. Soovitame teil enne isikuandmete esitamist tutvuda mis tahes ettevõtte või veebisaidi privaatsusteatisega.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi sotsiaalmeedia pistikprogramme: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram, Weibo, WeChat, YouTube, Youku ja Tencent Weibo. Pistikprogrammid saab tuvastada sotsiaalmeedia nuppude järgi, mis on tähistatud sotsiaalmeediavõrkude pakkuja logoga.

Kasutame neid pistikprogramme nn kahe klõpsuga lahenduse alusel. See tähendab, et kui sirvite meie veebisaiti, ei kogu nende sotsiaalmeedia pistikprogrammide pakkujad esialgu isikuandmeid. Teie isikuandmed edastatakse ainult siis, kui klõpsate mõnel pistikprogrammi nupul: pistikprogrammi aktiveerimisel edastatakse andmed automaatselt konkreetsele pistikprogrammi pakkujale, kes need salvestab (USA pakkujate korral säilitatakse teie isikuandmeid USAs). Me ei saa mõjutada pakkujate kogutud andmeid ja andmetöötlustoiminguid, samuti ei ole me teadlikud andmete kogumise ulatusest, eesmärkidest ega säilitusaegadest.

Teavet pistikprogrammi pakkuja andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate nende pakkujate privaatsuspõhimõtetest, kust saate ka lisateavet oma õiguste ja privaatsuse kaitse võimaluste kohta.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA:
https://policies.google.com/privacy

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA:
https://help.instagram.com/155833707900388

Sina Weibo Corporation, No.8 Sina Plaza, Courtyard 10, the West, XiBeiWang E. Road, HaiDian District, Beijing 100080, China:
http://mediakit.sina.com/privacy.html

Tencent Weibo Corporation, Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-tech Park, Nanshan District, Shenzhen:
https://www.tencent.com/en-us/zc/privacypolicy.shtml

Tencent International Service Pte. Ltd., 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903:
https://www.wechat.com/en/privacy_policy.html

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Küpsised

Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.


Google Analytics

Meie veebisait kasutab Google Analyticsit, mis on kolmandast isikust teenuseosutaja Google, Inc. (edaspidi: Google) veebianalüütika teenus. Google Analyticsit kasutatakse selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse ning muude veebisaidi tegevuse ja interneti kasutamisega seotud teenuste kohta. Küpsise loodud teave veebisaidi kasutamise kohta edastatakse Google’ile ja salvestatakse Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. See edastamine toimub eraldi andmetöötluslepingu alusel, mille oleme Google’iga sõlminud.


Muudatused

CITIC TELECOM CPC lubab järgida privaatsuse ja andmekaitse aluspõhimõtteid. Seepärast vaatame selle privaatsusteatise korrapäraselt läbi, et veenduda, et see ei sisalda vigu ja on meie veebisaitidel selgelt nähtav, et see sisaldab asjakohast teavet teie õiguste ja meie töötlemistegevuse kohta ning et seda rakendatakse ja see on kooskõlas kohaldatavate seadustega.

Võime seda privaatsusteatist aeg-ajalt ajakohastada, et see vastaks uutele arengusuundadele ja internetivõimalustele ning oleks kooskõlas kohaldatava õigusega. Kui teeme selles privaatsusteatises olulisi muudatusi, teavitame teid sellest, postitades asjakohase teate oma veebisaidile koos privaatsusteatise ajakohastatud versiooniga. Igasugust isikuandmete käitlemist reguleerib siinse privaatsusteatise uusim versioon, mis on leitav meie veebisaidil. Kui privaatsusteatise ingliskeelse versiooni ja muude keeleversioonide vahel esineb vastuolusid, on alati ülimuslik ingliskeelne versioon.


Kui teil on oma andmete kohta küsimusi

CITIC Telecom CPC on andmekaitseametnikuks määranud Bird & Bird DPO Services SRLi, kellega saab ühendust võtta:

Kontaktisik: Vincent Rezzouk-Hammachi

Tegeleme teie võimalike muredega ja püüame lahendada kõik probleemid.

Versiooni ajakohastati oktoobris 2021

Tooted ja Teenused
Euroopa lahendused Võrgustiku loomine Infoturve Pilvelahendused Pilvandmekeskus Internetiteenused Haldatavad teenused
Lahendused
Arhitektuur, projekteerimine ja ehitus Autotööstus BFSI Logistika ja transport Tootmine Õigus- ja raamatupidamisteenused Jaemüük Healthcare
Tehnoloogia ja teenused
Konsultatsiooniteenused Klienditeenindus
Infomaterjalid
Teenuste brozüürid Uued pakkumised Videod Valge raamat Edulood Blogi
Firmast
Meie firma Globaalsed ökosüsteemi partnerid Uudised Akrediteerimised ja auhinnad Karjäär
Võtke ühendust

Üldtelefon:
+3726223399
Müük:
+3726223360

Tehniline abi +372 622 33 90

Võtke ühendust

Jälgi meid

Copyright © 中信國際電訊(信息技術)有限公司 CITIC Telecom International CPC Limited

Kuidas saada ühendust
Helistage meile

372 622 33 99

Kirjutage meile

Saatke meile oma küsimus