We use cookies on this website to provide a user experience that’s more tailored to you. By continuing to use the website, you are giving your consent to receive cookies on this site. Read more about our Cookie Policy and Privacy Policy.

I accept
Eesti
Euroopa ja SRÜ lahendused

CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. teenuste osutamise üldtingimused

CITIC TELECOM CPC > CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. teenuste osutamise üldtingimused

Alltoodud dokumendid moodustavad lepingupoolte vahel sõlmitud kliendile teenuste osutamise lepingu (edaspidi: leping). 1) Kliendi tellimus, 2) üldtingimused, 3) teenuse kirjeldus, 4) teenustaseme leping ning 5) (vajadusel) andmekeskuse teenuste eritingimused.

1.

Terminid

1.1.

Üldtingimustes ja muudes dokumentides, millele üldtingimused viitavad, on alltoodud sõnadel ja väljenditel järgnevad tähendused:

1.2.

Kuu tähendab kalendrikuud ja aasta tähendab kalendriaastat.

Vastuvõtmise tõend

Allkirjastatud ja kuupäevastatud dokument, mille CITIC Telecom CPC saadab kliendile RFS kuupäeval, et teavitada klienti teenuse osutamisest.

Sidusettevõte

Kummagi lepingupoolega seotud mis tahes juriidiline isik, kes kontrollib lepingupoolt, keda lepingupool kontrollib või keda kontrollitakse sarnaselt lepingupoolega.

Arveperiood

Vastava kliendi teenusekirjelduses täpsustatud ajavahemik, mille jooksul esitatakse teenustasu arveid kord kuus, kvartalis või aastas.

Kokkulepitud teenuse osutamise kuupäev ehk KTOK

Kuupäev, millal CITIC Telecom CPC on lubanud teenust kliendile osutada.

Klient

Kliendi tellimuses märgitud CITIC Telecom CPCilt teenuseid telliv lepingupool.

Kliendi tellimus

Kõik tellimused, mis on vormistatud ja lepingupooltele täitmiseks määratud eesmärgiga kliendile teenust osutada, milles on kirjeldatud teenuse liik ja kokkulepitud valikud, asjakohased üleandmise-vastuvõtmise kohad, makstavad tasud, kliendi erinõuded ning muu mõistlik lisateave, mida CITIC Telecom CPCil on vaja teenuse osutamiseks.

Algne kehtivusaeg

Teenuse osutamise periood, mis algab vastuvõtmise tõendil märgitud RFS kuupäeval.

CITIC Telecom CPC

CITIC Telecom CPC  Netherlands B.V. või selle sidusettevõtjad vastavalt kliendi tellimuses märgitule.

Lepingupool/
lepingupooled

Klient ja CITIC Telecom CPC, edaspidi eraldi kui lepingupool ja koos kui lepingupooled.

Teenustaseme leping või leping

Dokument, milles täpsustatakse teenustaseme kriteeriumid ja kliendile saadavalolev krediit.

Personal

Lepingupoole sidusettevõtted, töötajad, agendid, alltöövõtjad, kliendid või tarnijad.

Teenuse osutamiseks valmisoleku ehk RFS kuupäev

Kuupäev, mil teenus on kliendile kasutamiseks valmis ja klienti on sellest teavitatud vastuvõtmise tõendi üleandmisega.

Teenuse kirjeldus

Dokument, milles on toodud teenuse tehniline kirjeldus ja mis kirjeldab rakendatavaid teenuse osutamise ning haldamise protseduure ja muud teenusega seotud teavet.

Tagatis

Rahaline sissemakse, CITIC Telecom CPCile vastuvõetava panga akreditiiv või muu sarnane tagatis, mida CITIC Telecom CPC võib nõuda.

Teenus

Telekommunikatsiooniteenus, ühispaiknemise teenus või muu seotud teenus, mida lepingujärgselt osutab või peab kliendile osutama CITIC Telecom CPC või selle nimel tegutsev isik vastavalt kliendi tellimuses märgitule.

Teenuse osutamise periood

Ajavahemik, mis algab teenuse osutamiseks valmisoleku kuupäeval ja lõppeb kliendi tellimuses märgitud esialgse kehtivusaja viimasel päeval.

Andmekeskuse teenuste eritingimused

Lisatingimused, mida CITIC Telecom CPC kohaldab konkreetse tootega seotud tingimustele.


2.

Lepingupoolte lepingulised suhted

2.1.

Klient nõustub ostma ja CITIC Telecom CPC nõustub osutama kliendi tellimuses märgitud teenust lepingus kirjeldatud tingimustel ja kõikide seadustest tulenevate asjakohaste nõuetega kooskõlas.

2.2.

Kui lepingut moodustavate dokumentide vahel esineb vastuolusid, siis kohaldatakse alltoodud dokumentides sätestatut järgnevas järjestuses:

  • kliendi tellimus;
  • andmekeskuse teenuste eritingimused (kui kohaldatavad);
  • teenustaseme leping;
  • teenuse kirjeldus;
  • üldtingimused.
3.

Tellimuse esitamise kord

3.1.

Klient võib esitada CITIC Telecom CPCile tellimuse, kasutades selleks ettenähtud kliendi tellimuse blankette.

3.2.

Asjaolu, et CITIC Telecom CPC on kliendi tellimuse kätte saanud, ei loeta lepingu sõlmimiseks. Kliendi tellimus on vastu võetud ainult juhul, kui CITIC Telecom CPCi projektijuht teavitab klienti kirjalikult teenuse rakendamise alustamisest, mis peab toimuma hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast seda, kui CITIC Telecom CPC on kliendi tellimuse kätte saanud. Kliendi tellimuste vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine on CITIC Telecom CPCi otsustada.

3.3.

Leping muutub õiguslikult siduvaks vaid juhul, kui kliendi tellimuse on vastuvõtmiseks allkirjastanud kõik asjassepuutuvad kliendi ja CITIC Telecom CPCi esindajad.4.

Teenuse osutamine ja kvaliteet

4.1.

Teenuse osutamisele kohalduvad järgnevad tingimused.

a.   Teenuse osutamise ja vastuvõtmise protseduure kirjeldatakse asjakohases teenustaseme lepingus.

b.   Kõik esialgsed kliendile teenuse osutamise alustamise kuupäevad või CITIC Telecom CPCi tehtud etteteatamised, mida ei ole tähistatud kui kokkulepitud teenuse osutamise kuupäev ehk KTOK, loetakse eelduslikeks teenuse osutamise alustamise kuupäevadeks, mis ei ole õiguslikult siduvad ega too kaasa CITIC Telecom CPCi vastutust.

c.   Kui teenust kokkulepitud teenuse osutamise kuupäevaks ei osutata CITIC Telecom CPCist tulenevatel põhjustel, on kliendil õigus hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul tegelikust teenuse osutamise alustamisest alates kirjalikult edastatud taotluse alusel rakendada õiguskaitsevahendeid, kui need on teenustaseme lepingus sätestatud. Kõnealuste õiguskaitsevahendite kasutamise õigus on kirjeldatud olukorras vaid kliendil.

4.2.

Teenuse osutamisele kohalduvad järgnevad tingimused.

a.   CITIC Telecom CPC teeb kõik mõistliku selleks, et osutada kõiki teenuseid katkestusteta ööpäevaringselt ning kõrvaldada teenuste osutamisel tekkinud vead või katkestused vastavalt teenuse kirjeldusele. Eelnevast olenemata kinnitavad lepingupooled, et teenuste vigadeta või katkestusteta osutamine võib olla tehniliselt teostamatu. Seega CITIC Telecom CPC ei taga ega saagi tagada teenuste vigadeta või katkestusteta osutamist.

b.   Vastavalt punktides 4.2.c ja 4.2.d sätestatule on kliendil vigade või katkestuste tekkimise korral õigus kasutada õiguskaitsevahendeid, kui need on teenustaseme lepingus sätestatud.

c.   Kui klient taotleb CITIC Telecom CPCilt teenuse osutamisel tekkinud sellise probleemi lahendamist, mis on tekkinud kliendi võrgus või riistvaras esineva vea või kliendi töötajate tegevuse tõttu, või juhul, kui kõnealuse probleemi põhjustas klient või tema töötajad, jätab CITIC Telecom CPC endale õiguse nõuda kõikide probleemi uurimise ja lahendamise käigus tekkinud mõistlike kulude hüvitamist.

d.   CITIC Telecom CPC ei vastuta teenuse mitteosutamise või teenuse kirjelduses märgitud teenustasemega võrreldes tekkinud teenuse taseme languse või mittevastavuse eest või mis tahes teenuse osutamises tekkinud viivituste eest, kui:

(i.)   võib mõistlikult eeldada, et viivitused on tekkinud kliendi või tema töötajate tegevuse või tegevusetuse tagajärjel;

(ii.)   CITIC Telecom CPCil ei ole võimalik neid probleeme lahendada, sest klient keeldub võimaldamast juurdepääsu oma võrgule või riistvarele selle paigaldamise, testimise või parandamise eesmärgil;

(iii.)   viivitused ilmnevad teenuse kirjelduses sätestatud protseduuridele vastavalt toimuvate planeeritud hooldustööde või ümberkorralduste ajal;

(iv.)   viivitused tulenevad punktis 8 kirjeldatud vääramatu jõu sündmustest; või

(v.)   viivitused tulenevad punktis 6 kirjeldatud peatamisest; või

(vi.)   viivitused tulenevad punktis 11.5 kirjeldatud mis tahes ülesütlemist kaasatoovast sündmusest või sündmusest, mida võib etteteatamise või aja möödumise tõttu lugeda ülesütlemiseks.5.

Hinnad ja maksetingimused

5.1.

Kui kliendi tellimuses ei ole sätestatud teisiti, kohalduvad teenuse osutamisele järgnevad arvete esitamise põhimõtted:

a.   paigaldamise ehk ühekordsed tasud (edaspidi: ÜKT) tekivad ja nende eest võib CITIC Telecom CPC esitada arve enne või pärast RFS kuupäeva saabumist;

b.   kord kuus, kvartalis või aastas makstavad korduvad tasud tekivad alates RFS kuupäevast ja nende eest võib CITIC Telecom CPC esitada arve enne RFS kuupäeva saabumist;

c.   kõik korduvad tasud mittetäielike ajavahemike eest alates RFS kuupäevast või lepingu lõpetamise kuupäeva saabumise järel arvestatakse välja proportsionaalselt; kui RFS kuupäeva saabumine viibib, siis proportsionaalselt välja arvestatavat korduva tasu summat täpsustatakse järgmisel arveperioodil esitatud arvel;

d.   kasutamisel põhinevad tasud ja tasud, mis põhinevad ajaliste ja materiaalsete vahendite kasutamise määradel, tekivad alates RFS kuupäevast ja CITIC Telecom CPC võib nende eest esitada arve pärast tasude maksmise aluseks olevate sündmuste toimumist.

5.2.

Kui RFS kuupäeva saabumisega seotud viivitust võib mõistlikult pidada kliendi või tema töötajate tegevusest või tegevusetusest tulenevaks, siis on CITIC Telecom CPCil õigus korduvate tasude arve esitada RFS kuupäeva seisuga, arvestamata tekkinud viivitust.

5.3.

Teenusekrediit, mis tuleb kliendile võimaldada, arvestatakse välja vastava teenuse korduva tasu suhtes arveperioodil esitataval arvel pärast kliendi vastavasisulise teenusekrediidi taotluse esitamist. Kõik teenusekrediidid või trahvid arvestatakse kliendile välja vaid juhul, kui klient ei ole oma lepingujärgseid maksekohustusi rikkunud.

5.4.

Kõik hinnad, tasud ja muud kliendi tellimuse kohaselt kliendile teenuse osutamise või selle osutamisega seotult tasutavad summad ei sisalda käibemaksu, tollimaksu või teisi sarnaseid makse, mille tasumise kohustus on kliendil.

5.5.

Kõik maksed, mida klient CITIC Telecom CPCile või selle sidusettevõtetele mis tahes kliendi tellimusest tulenevalt tegema peab, tuleb tasuda brutomaksetena, vastunõude esitamise õiguseta ning vähendamisi või mahaarvamisi tegemata.

5.6.

Klient peab arved tasuma hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates arve kättesaamisest, kandes tasutava summa arvel märgitud arvelduskontole. CITIC Telecom CPC jätab endale õiguse kõigi tasutavate ja tasumata arvete puhul nõuda i) viivist määras üks koma seitsekümmend viis protsenti (1,75%) kuus kõigi arvete alusel tasutavate summade kohta alates eespool sätestatud maksekuupäeva saabumisest kuni kõnealuste summade täieliku tasumiseni ning ii) õigeaegselt tasumata summade sissenõudmiseks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist, sealhulgas mõistlike õiguskulude hüvitamist. CITIC Telecom CPC jätab endale õiguse õigeaegselt tasumata summade sissenõudmiseks kasutada kolmandate isikute abi.

5.7.

Kui klient on esitatud arve heauskselt vaidlustanud, on kliendil õigus arve tasumisest osaliselt keelduda eeldusel, et:

a.   klient teavitab CITIC Telecom CPCi vaidlustamisest ja selle põhjustest kirjalikult punktis 5.6 sätestatud makseperioodi jooksul;

b.   kliendil on õigus arve tasumisest keelduda kas i) heauskselt vaidlustatud summas või ii) summas, mis moodustab kuni kakskümmend viis protsenti (25%) vaidlustatud arvest, olenevalt sellest, kumb summadest on väiksem; ja

c.   selle hulka ei kuulu teenustaseme lepinguga seotud erimeelsused;

d.   kui lepingupooled ei jõua vaidlustatud summas kokkuleppeni, kohaldatakse punktis 10 sätestatut.

5.8.

CITIC Telecom CPCi kohustus kliendile lepingujärgset teenust osutada sõltub CITIC Telecom CPCi eelnevast kliendi krediidikõlblikkuse heakskiitmisest. Klient nõustub esitama CITIC Telecom CPCile kõnealuse krediidikõlblikkuse teabe vastavalt CITIC Telecom CPCi taotlusele. CITIC Telecom CPC võib nõuda kliendilt ettemaksu tegemist või muu sarnase tagatise andmist, kui:

a.   kliendi krediidireiting on ebapiisav;

b.   kliendi majandusolukorras või kauplemisvõimes on tekkinud oluline negatiivne muutus, mille mõju määrab kindlaks CITIC Telecom CPC; või

c.   klient on CITIC Telecom CPCile jätnud õigeaegselt tasumata summa, mida ei ole vaidlustatud.

Nõutava tagatise väärtust võib pärast CITIC Telecom CPCi esialgset tagatise nõudmist suurendada, kui klient ei täida oma maksekohustusi õigeaegselt. Kui leping öeldakse üles või klient ei täida oma maksekohustusi õigeaegselt, siis on CITIC Telecom CPCil õigus kasutada tagatisena antud summat tasutavate ja maksmata summadega, sealhulgas kogunenud intresside ja muude tasudega, tasaarvestamiseks.6.

Teenuse osutamise peatamine

6.1.

CITIC Telecom CPCil on õigus peatada kõikide või teatud teenuste osutamine (vastavalt vajadusele) ning lahti ühendada, välja lülitada või blokeerida ühendus CITIC Telecom CPCi võrku, paigaldistesse ja/või seadmetesse ja/või eemaldada kliendi riistvara, andmeid või kaableid CITIC Telecom CPCi võrgust, paigaldistest ja/või seadmetest, kui:

a.   seda nõuab CITIC Telecom CPCilt mõni riigi- või muu pädev asutus või see on vajalik õigusaktidest tulenevate nõuetega vastavuse saavutamiseks (või kõnealuste nõuete täitmise nõudmisest tulenevalt) või jõustunud kohtulahendist tulenevalt;

b.   klient ja/või kliendi sidusettevõte ei tasu õigeaegselt võlgnevust või ei anna tagatist CITIC Telecom CPCile ja/või selle sidusettevõttele hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast seda, kui klient on vastavasisulise kirjalikult edastatud nõude kätte saanud ning punktis 5.7 sätestatu ei kohaldu;

c.   kliendi või kliendi töötajate tegevus või kliendi seadmed või kaablid mõjutavad negatiivselt või võivad negatiivselt mõjutada CITIC Telecom CPCi teistele klientidele osutatavate teenuste kvaliteeti või teenuste kättesaadavust;

d.   kliendi või kliendi töötajate tegevus on isikud või vara ohtu seadnud või võib need ohtu seada;

e.   teine lepingupool on taotlenud kaitset oma võlausaldajate suhtes maksete ajutise peatamise või muu sarnase maksejõuetust puudutavates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendi kasutamise abil.

6.2.

Kui kohaldub punktides 6.1.a, 6.1.c või 6.1.d sätestatu, teeb CITIC Telecom CPC kõik selleks, et teavitada klienti teenuse peatamisest enne või kohe pärast selle toimumist.

6.3.

Klient peab tasuma kõik selles artiklis viidatud teenuste peatamise perioodi jooksul tekkinud arved, v.a vastavalt punktis 6.1.a sätestatust tuleneva teenuste peatamise korral, kui kõnealune peatamine ei toimu kliendi või tema töötajate rikkumise, vea, tegevuse või tegevusetuse tõttu. Teenuse peatamine lõpetatakse ühe (1) päeva jooksul pärast seda, kui teenuse peatamise alused on ära langenud. Eelnevast tulenevalt on CITIC Telecom CPCil õigus nõuda ning klient on vastava nõude saamisel kohustatud hüvitama kõik taasühendamisega seotud kulud, mis tekkisid CITIC Telecom CPCile peatamise lõpetamise ja teenuste osutamise jätkamisega.7.

Vastutuse piirang

7.1.

Kui tagatis ei ole lepingus selgelt sätestatud, ei anna CITIC Telecom CPC ühtegi muud otsest või kaudset tagatist või garantiid, mis tuleneks sellest lepingust või muust alusest ning välistab mis tahes muude tagatiste andmise, sealhulgas turustatavuse, ootustele vastava kvaliteedi ja/või sobivuse või kindla eesmärgiga seotud tingimuste tagamise või tagatiste andmise.

7.2.

Välja arvatud raske hooletuse, tahtliku rikkumise või pettuse korral ning seadusega lubatud ulatuses on CITIC Telecom CPCi koguvastutus ja õiguskaitsevahendid, mida klient võib CITIC Telecom CPCi vastu kasutada lepinguga seotud teost või tegevusetusest tuleneva kahju tekkimisel olenemata sellest, kas hagi esitatakse lepingust, lepinguväliselt või muul viisil tekkinud võlasuhetest lähtuvalt, piiratud järgnevaga:

a.   kliendile tekkinud ja nõuetekohaselt tõendatud kinnis- või vallasvarale tekkinud otsese kahju puhul viiskümmend protsenti (50%) eelneva kaheteistkümne (12) kuu jooksul vastava teenuse eest lepingujärgselt tasutud arvete kogusummast;

b.   teenustaseme lepingus sätestatud teenusekrediidi ulatuses viivituste, katkestuste või teenuse kättesaadavuse vähenemise korral.

7.3.

Igal juhul on CITIC Telecom CPCi punktis 7.2 sätestatud vastutus piiratud ühe miljoni euroga (1 000 000 €) sündmuse või lähedalt seotud sündmuste jada kohta ning maksimaalselt kahe miljoni euroga (2 000 000 €) ühe aasta kestel.

7.4.

Välja arvatud raske hooletuse, tahtliku rikkumise või pettuse korral, ei vastuta lepingupool ühelgi alusel mis tahes kaudsete kahjude või kulutuste tekkimise eest, sealhulgas saamata jäänud kasumi, tulu, maineväärtuse, säästude või tekkinud ajakulu eest või muus vormis tekkiva kaudse kahju või selle tagajärjel tekkiva kahju eest, mille põhjustas lepingupoole suutmatus lepingujärgseid kohustusi täita ja/või mis tekkis lepingujärgsete kohustuste täitmisel hooletu tegutsemise tõttu.8.

Vääramatu jõud

8.1.

Lepingupool ei vastuta lepingujärgsete kohustuste mittetäitmise eest, v.a maksete tegemise kohustuste täitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjustab või toob kaasa vääramatu jõu sündmus, sealhulgas järgnevad näited (v.a. juhul kui kõnealustes näidetes kirjeldatu põhjustas lepingupoole hooletus): loodusõnnetus, tulekahju, kuritegu, kaabli või fiiberkaabli kahjustused, pikaajalised elektrikatkestused, muudatused kehtivates õigusaktides, riigi- või militaarvõimu tegevus, streigid, rahvarahutused, terrorism ja sõda.

8.2.

Vääramatu jõu sündmusest mõjutatud lepingupool teavitab esimesel võimalusel teist lepingupoolt kirjalikult kõnealuse sündmuse toimumisest ning sellest, millises ulatuses ja millise ajavahemiku jooksul ei ole lepingupool suuteline lepingujärgseid kohustusi täitma.

8.3.

Vääramatu jõu sündmuse toimumisel peab vääramatust jõust mõjutatud lepingupool tegema kõik mõistliku selleks, et minimeerida vääramatu jõu sündmusest tekkinud mõju.9.

Konfidentsiaalsus

9.1.

Lepingupooltel on kliendi tellimuse esitamisest alates viie (5) aasta jooksul kohustus hoida kõik lepinguga seotud dokumendid ja lepingutingimused ning mis tahes muu teist lepingupoolt puudutav teave, sealhulgas teave lepingupoole äritegevuse ja klientide kohta, mis on tekkinud lepingu kehtivuse ajal, konfidentsiaalsena.

9.2.

Punktis 9.1 sätestatud konfidentsiaalsuskohustust ei kohaldata teabe suhtes, mis:

a.   on avalik või on saanud avalikuks muul moel kui kõnealuse konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise teel;

b.   tuleb avaldada õigusaktidest, kohtulahendist või asjassepuutuva börsi reeglistikust tulenevalt;

c.   on juba teavet saava lepingupoole valduses; või

d.   on edastatud lepingupoole kutselistele nõustajatele, audiitoritele või rahastajatele eeldusel, et kõnealustel isikutel on kohustus hoida teabe konfidentsiaalsust; või

e.   on õiguspäraselt saadud kolmandalt isikult kõnealust konfidentsiaalsuskohustust rikkumata.

9.3.

CITIC Telecom CPC võib avaldada lepingupoolte vahel eksisteeriva suhte turunduslikel eesmärkidel. Eelmainitud erisusega ei või kumbki lepingupool väljastada lepinguga seotud pressiteateid või avalikustada lepinguga seonduvaid asjaolusid teise lepingupoole eelneva kirjaliku nõusolekuta.10.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

10.1.

Lepingule ja teenuse osutamisele mis tahes kliendi tellimuse alusel kohaldatakse Madalmaade õigust.

10.2.

Lepingust ja/või mis tahes kliendi tellimuse alusel teenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida lepingupooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendab lõplikult üks (1) vahekohtunik, kes on selleks määratud kooskõlas Rahvusvahelise Kaubanduskoja vahekohtumenetluse reglemendiga. Vahekohtumenetlus toimub Amsterdamis (Madalmaad) inglise keeles.11.

Lepingu kehtivus ja ülesütlemine

11.1.

Leping jõustub kuupäeval, mil lepingupooled alustavad kliendi tellimuse täitmist ja lõppeb lepingu kehtivusaja viimasel päeval. Teenuse osutamise periood on vähemalt ühe (1) aasta pikkune ning selle möödudes jätkub lepingu kehtivusaeg kolme (3) kuu pikkuste perioodidena eeldusel, et lepingut vastavalt lepingus sätestatule varem üles ei öelda.

11.2.

Vastavalt punktis 11.3 sätestatule võib lepingupool lepingu üles öelda:

a.   teatades lepingu ülesütlemise soovist kirjalikult ette vähemalt kolm (3) kuud enne esialgse kehtivusaja lõppemist;

b.   pärast esialgse teenuse osutamise perioodi möödumist, teatades sellest kirjalikult vähemalt kolm (3) kuud enne lepingu ülesütlemist.

11.3.

Kui klient ütleb teenuse osutamise lepingu üles enne RFS kuupäeva saabumist, siis peab ta hüvitama CITIC Telecom CPCile kõik kantud kulud. Kui klient ütleb teenuse osutamise lepingu üles pärast RFS kuupäeva saabumist, kuid enne kõnealuse teenuse jaoks kliendi tellimuses kokkulepitud esialgse kehtivusaja möödumist, või CITIC Telecom CPC ütleb teenuse osutamise üles vastavalt punktis 11.5 sätestatule, siis peab klient CITIC Telecom CPCile hüvitama kõik teenuse osutamisega ülesütlemise kuupäevani (kaasa arvatud) tekkinud kulud ning sellele lisaks maksma ülesütlemise tasu summas, mis on võrdne (ülesütlemise hetkel kehtinud) asjakohaste korduvate tasude ja/või eraldatud kasutuspõhise mahu saldoga kõnealuse teenuse jaoks, mis oleks muul juhul muutunud sissenõutavaks ja/või tulnud tasuda kasutamata jäänud teenuse eest esialgsel kehtivusajal ning iga järgneva perioodi jooksul, milles teenuse osutamine oli kokku lepitud.

11.4.

Juhul kui lepingujärgne teenus sisaldab elemente, mis tulevad kolmandatelt isikutelt, siis võib kõnealustele teenuselementidele kohalduda teistsugune ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg.

11.5.

Lepingupoolel on õigus igal ajal hüvitist maksmata leping kohe ja etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui:

a.   teine lepingupool on muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on välja kuulutatud pankrot;

b.   teine lepingupool on taotlenud kaitset oma võlausaldajate suhtes maksete ajutise peatamise või muu sarnase maksejõuetust puudutavates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendi kasutamise abil;

c.   vastavalt punktis 8 sätestatule kestab vääramatu jõu sündmuse mõju kauem kui kolm (3) kuud;

d.   teine lepingupool ei tee õigeaegselt tasutavat makset või paneb toime lepingujärgse kohustuse olulise rikkumise ning ei tee kõnealust makset või heasta rikkumist vähemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast vastavasisulise kirjaliku teate kättesaamist; või

e.   kliendile osutatav teenus on peatatud lepingu punktis 6.1 sätestatu alusel ning kõnealune peatamine on kestnud vähemalt seitse (7) päeva teenuse osutamise jätkamiseta vastavalt punktile 6.3, siis tekib CITIC Telecom CPCile õigus selle sätte alusel leping üles öelda.

11.6.

Lepingu ülesütlemise järel võib CITIC Telecom CPC kliendilt nõuda, et see ühendaks lahti ja eemaldaks CITIC Telecom CPCi võrgust kõik kliendile kuuluvad seadmed ja taristuelemendid.

11.7.

CITIC Telecom CPCil on kliendi seadmete või taristuelementide suhtes, mis on paigaldatud või ladustatud CITIC Telecom CPCi ruumides, kinnipidamisõigus ning kliendil puudub õigus kõnealuseid seadmeid või elemente eemaldada hetkeni, mil klient on CITIC Telecom CPCile tasunud kõik lepingujärgselt sissenõutavaks muutunud summad.

11.8.

Punktides 7–15 sätestatu jääb kehtima ka pärast lepingu täitmist või ülesütlemist.12.

Intellektuaalomandiõigused

12.1.

Tulenevalt lepingu muudes osades sätestatud tingimustest ja piirangutest annab CITIC Telecom CPC kliendile edasiandmise õiguseta lihtlitsentsi, et kasutada tarkvara, seadmeid või muid vahendeid, mis on teenuse osutamisega seotud, "sellistena, nagu need on" oma sisemiste vajaduste rahuldamiseks ning ainult selles ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamise vastuvõtmiseks lepingu kehtivusajal.

12.2.

Kõik tarkvara, seadmete või muude vahendite, sealhulgas kliendile teenuse osutamisega seoses edastatud dokumentide, intellektuaal- ja tööstusomandiõigused kuuluvad CITIC Telecom CPCile või tema varustajatele ja/või litsentsiandjatele.13.

Andmekaitse

13.1.

Kumbki lepingupool lähtub oma kohustuste täitmisel isikuandmete kaitse üldmäärusest. Kumbki lepingupool kinnitab, et isikuandmeid, mille lepingupool teisele lepingupoolele lepingust tulenevalt kättesaadavaks teeb, töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses või sellega kooskõlas olevates isikuandmete kaitset puudutavates õigusaktides sätestatule ning kui CITIC on andmeid avaldav lepingupool, siis toimub andmete avaldamine vastavalt CITIC Telecom CPCi privaatsuspoliitikale. Juhul kui isikuandmeid töödeldakse siinse lepingu raames, siis sõlmivad lepingupooled volitatud andmetöötleja kokkuleppe, mis lisatakse lepingule. Andmeid avaldav lepingupool avaldab andmeid saavale lepingupoolele andmeid vaid õiguspäraselt ning ainult isikuandmete töötlemiseks, mis toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses, volitatud andmetöötleja kokkuleppes ja CITIC Telecom CPCi privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele. Andmeid avaldav lepingupool peab andmeid saavale lepingupoolele isikuandmete edastamiseks saama kõik vajalikud nõusolekud, kui kõnealune kohustus tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest. CITIC Telecom CPC jätab endale õiguse kontrollida, kas teine lepingupool töötleb talle avaldatud isikuandmeid kooskõlas CITIC Telecom CPCi privaatsuspoliitikaga. CITIC Telecom CPC ei vastuta kliendi andmelekete eest.

13.2.

Andmeid avaldav lepingupool hüvitab andmeid saavale lepingupoolele punktis 13.1 või lepingule kohaldatavas andmekaitset puudutavas õigusaktis sätestatud kohustuse rikkumisest tulenevad kahjud, kulud, trahvid, hagidest ja/või muul alusel tekkinud nõuded ning menetluskulud (tsiviil- ja kriminaalmenetlusega seotud kulud olenemata jurisdiktsioonist, kus menetlus toimub).14.

Teated

14.1.

Lepingupoolte teated edastatakse kirjalikult ning need tuleb edastada i) faksi või e-kirja teel, mis loetakse saatmise järel kättesaaduks, kui sama saatmisviisi kasutades on edastatud kättesaamise kinnitus, või ii) tähitud kirjaga ning kättesaamise kinnitus on tellitud alltoodud lepingupoole aadressile. Lepingupool võib muuta teadete saamiseks märgitud aadressi, teavitades sellest kirjalikult teist lepingupoolt.

CITIC Telecom CPCile:

Saaja: Võrgu- ja klienditeenuse direktor,
Hoovimaja,
Karspeldreef 8, 7. korrus
1101 CJ, Amsterdam
Madalmaad
e-post: nmc-eu@citictel-cpc.com
faks +372 654 2942
Kliendile: täpsem teave on esitatud kliendi tellimuses15.

Lõppsätted

15.1.

Lepingu sätteid või sätete osi puudutavad muudatused, parandused, lisamised või tühistamised omavad õiguslikku tähendust vaid juhul, kui lepingupoolte volitatud esindajad on selles kirjalikult kokku leppinud.

15.2.

Lepingus sätestatut ei loeta lepingupoolte vahel moodustatud seltsinguks, agendilepinguks ega ühisettevõtteks.

15.4.

Kumbki lepingupool ei või lepingus sätestatud õigusi ja kohustusi loovutada teise lepingupoole eelneva kirjaliku nõusolekuta, mille andmisest ei ole teisel lepingupoolel õigust põhjendamatult keelduda või selle andmisega viivitada.

15.5.

Kui lepingupool ei kasuta lepingust tulenevat õigust või teeb seda viivitusega, ei tähenda see õigusest loobumist. Kui lepingu mõni säte osutub kehtetuks, ei mõjuta see lepingu ülejäänud sätete kehtivust ja leping tervikuna ei muutu seetõttu kehtetuks.

15.6.

See leping moodustab kogu lepingupoolte kokkuleppe ning tühistab kõik varasemad või samaaegsed lepingupoolte ettepanekud ja muud teated, mis on seotud tellitud teenuste osutamisega.

Tooted ja Teenused
Privaatvõrk Infoturve Pilvelahendused Pilvandmekeskus Internetiteenused Haldusportaal Euroopa ja SRÜ lahendused
Lahendused
Arhitektuur, projekteerimine ja ehitus Autotööstus Pangandus ja rahandus E-kaubandus Logistika ja transport Tootmine Erialateenused Jaemüük Kauplemine Muud
Klienditeenindus
Sisene Abiliin
Infomaterjalid
Teenuste brozüürid Uued pakkumised Videod Valge raamat Edulood
Firmast
Meie firma Partnerid Uudised Akrediteerimised ja auhinnad Edulood Videod Kontakteeru Karjäär Blogi COVID-19
Võtke ühendust

Üldtelefon 372 622 33 99

Müügitelefon 372 622 33 60

Võtke ühendust

Sisukaart | Lahtiütlemine | Net Abuse Policy | Privacy Policy | Cookie Policy | Tingimused

中信集團品牌認證 | 中信雲賦能
Copyright © 中信國際電訊(信息技術)有限公司 CITIC Telecom International CPC Limited

Jälgi meid

Tere tulemast CITIC Telecomi CPC-sse

Külastate meie veebisaiti

Valige asukoht:

Lõuna-Aafrika

Lõuna-Ameerika

USA ja Kanada

China Entercom

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond
Euroopa ja SRÜ lahendused
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Ameerika
USA ja Kanada
Kuidas saada ühendust
Helistage meile

372 622 33 99

Kirjutage meile

Saatke meile oma küsimus